Diagnoza autyzmu

Diagnoza autyzmu – czy to autyzm?

Odpowiedzi na to pytanie może udzielić tylko kompleksowa ocena rozwoju dziecka w różnych sferach, dokonana przez doświadczony zespół specjalistów. Ocenie powinny podlegać takie sfery jak: rozwój intelektualny, globalny rozwój psychoruchowy, zainteresowania dziecka, rozwój mowy, jakość kontaktu społecznego, a także potencjał rozwojowy, czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że nawet w przypadku kłopotów rozwojowych dziecko może swoje opóźnienia nadrobić. Tak przeprowadzona diagnoza daje pełnię informacji o umiejętnościach i potencjalnych możliwościach dziecka, pozwalając na zaplanowanie najbardziej skutecznej terapii.

Diagnoza autyzmu warszawa

Jak to wygląda w praktyce?

Po zapisaniu się na diagnozę, rodzic otrzymuje kwestionariusz rozwoju dziecka, z prośbą o wypełnienie i odesłanie. Proszony jest także o zeskanowanie innych ważnych dokumentów, dotyczących dziecka: książeczki zdrowia dziecka (strony dotyczące porodu i okresu noworodkowego), ewentualnie kart wypisowych ze szpitali, opinii z przedszkola, lub szkoły, opinii psychologicznych. Po otrzymaniu wypełnionych dokumentów, dziecko umawiane jest na pierwszą wizytę do specjalisty.

Istotne jest, by dokumentacja była wypełniona dokładnie i odesłana jak najszybciej. Pozwoli to nam przygotować się jak najlepiej do wizyty, zaś czas podczas wizyty wykorzystać w jak największym stopniu na badanie dziecka i rozmowę z rodzicami.

Każdy proces diagnozy rozpoczyna się od wizyty u lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, który po wcześniejszej analizie nadesłanej dokumentacji uzupełnia wywiad od rodzica, obserwuje i bada dziecko, a następnie kieruje do kolejnych specjalistów.

W standardowym pakiecie diagnozy autyzmu odbywają się wizyty:

  • Psychiatra dzieci i młodzieży – 1,5 godziny: podczas wizyty uzupełniane są dane z wywiadu i dokumentacji medycznej, przesłanej wcześniej, dziecko badane jest psychiatrycznie, przesiewowo somatycznie i neurologicznie, określana jest potrzeba dodatkowych konsultacji medycznych (neurolog dziecięcy, gastrolog, specjalista chorób metabolicznych, genetyk kliniczny, audiolog-foniatra, specjalista ds szczepień, inni) i tworzony jest indywidualny plan diagnostyczny.

  • Neuropsycholog – 1 do 1,5 godziny: oceniany jest poziom funkcjonowania intelektualnego dziecka przy użyciu narzędzi diagnostycznych, dopasowanych do wieku (u małych dzieci skala DSR, skala Leitera, u starszych Skala Wechslera WISC-R). Bez przeprowadzenia takiej oceny funkcjonowania intelektualnego, praktycznie niemożliwa jest dobra diagnoza różnicowa, zarówno w ramach spektrum autystycznego, jak i innych, pokrewnych zaburzeń. Neuropsycholog ocenia także obecność i nasilenie zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym, co jest podstawą do prognozowania możliwych dróg rozwoju dziecka w przyszłości.

  • Neurologopeda – 1 lub 2 x 1 godzina – ocena stopnia rozwoju mowy, aparatu artykulacyjnego, możliwości neurologicznych wykształcenia mowy u dziecka, które nie mówi, lub u którego stopień rozwoju mowy jest nieadekwatny do wieku.

  • Psychologiczna ocena funkcjonalna – 1 x 1 godzina, stanowiąca ocenę funkcjonowania dziecka w różnych sferach rozwojowych, za pomocą dostosowanych do wieku prób psychologicznych i w niektórych przypadkach badania PEP-R Schopplera.

  • Obserwacja interakcji w grupie dzieci – 1 godzina.

Diagnoza autyzmu warszawa

W przypadku dzieci chodzących już do przedszkoli, szkół, lub klubów malucha, w ich własnym przedszkolu, lub szkole, lub w jednym z zaprzyjaźnionych przedszkoli terapeutycznych, oceniająca jakość interakcji dziecka w grupie dzieci, dobranych wiekowo. Decyzja o konieczności obserwacji grupowej, lub jej braku podejmowana jest indywidualnie, w zależności od wieku i funkcjonowania dziecka.

Całość procesu diagnostycznego kończy Przekazanie diagnozy, podczas którego rodzic zapoznaje się z przygotowaną przez zespół diagnostyczny opinią i ma możliwość wyjaśnienia własnych wątpliwości. Uzyskuje także informację o tym, jakie formy terapii byłyby dla dziecka najlepsze i gdzie jej szukać, w przypadku dzieci kwalifikujących się do orzeczenia o niepełnosprawności, czy nauczania w trybie specjalnym , uzyskuje również wypisane przez specjalistę potrzebne wnioski.

Koszt diagnozy w pakiecie standardowym wynosi:

2300 zł – płatność wnoszona jednorazowo, gotówką lub przelewem na konto. Możliwa płatność w ratach.

Jest to cały koszt ponoszony przez rodzica, bez konieczności dopłacania za wystawienie opinii, badanie poziomu intelektu, ocenę funkcjonalną, diagnozę neurologopedyczną, przekazanie diagnozy, wystawienie zaświadczeń dla celów orzeczniczych, itd. Odrębnie płatne mogą być tylko dodatkowe konsultacje specjalistyczne (neurolog dziecięcy, genetyk kliniczny, gastrolog, foniatra-audiolog), których konieczność ustalana jest na pierwszej wizycie i wpisywana do Indywidualnego Programu Diagnostycznego dziecka. Rodzic dowiaduje się o potrzebie dodatkowych konsultacji podczas pierwszej wizyty diagnostycznej, otrzymuje też wtedy Indywidualny plan diagnozy, wraz z wytłumaczeniem celowości ewentualnych, dodatkowych konsultacji i badań diagnostycznych. Decyzja, czy poddać dziecko takim konsultacjom, oraz gdzie je wykonać, zawsze należy do rodzica. Zespół diagnostyczny może tylko zalecać wykonanie dodatkowych badań i konsultacji, tłumacząc, czemu miałyby służyć.

Czas wykonania diagnozy:

od pierwszej wizyty do przekazania diagnozy mija od 2,5 – 3 miesięcy. W
szczególnych przypadkach, gdy zlecony jest dodatkowy pakiet konsultacji
spoza CM KAJTEK, czas oczekiwania na diagnozę może się wydłużyć.