Polityka prywatności

Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Centrum Medyczne Kajtek kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych. Mając powyższe na uwadze i zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Kajtek z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 61/153, zwane dalej CM Kajtek.

I. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem iodo@kompea.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 • na podstawie Art.9 pkt.2 h) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej

III. Prawo do sprzeciwu

 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych

 • Państwa dane dotyczące świadczeń medycznych i profilaktyki zdrowotnej będą przechowywane przez 20 lat od ostatniego wpisu (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej).

 • Zgodę można wycofać poprzez kontakt mailowy na adres iodo@kompea.pl lub adres listowny na dres podany w pkt. I.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji interesów firmy.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe.

Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 • Podanie danych w formularzach ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne w celu prowadzenia terapii

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.